Xen 虚拟机的 NAT 网络配置

我们使用 Xen 虚拟机的时候一般都是用桥接(bridging)的方式把虚拟机(domU)直接暴露在网络上,就像网络上单独的一台服务器一样,这种方式简单好用,不用在 dom0 做任何的端口转发也不用任何 iptable 规则。不过除了 bridging 以外,Xen 还支持 routing 和 NAT 的方式配置虚拟机网络。比如我们想在一台物理服务器上安装5个虚拟机,这5个虚拟机能彼此访问也可以访问外网,但是外网不能直接访问这5个虚拟机,或者我们只有一个公网 IP 地址,但是需要5个虚拟机都能上网,这时候就可以用到 Xen 的 NAT 模式。

首先确认系统的网络配置干净,上面没有复杂的网络设置,也没有以前配置留下来的网络桥接,因为 Xen 自带的脚本 network-nat 不是那么聪明,无法在复杂一点的网络设置里面正确配置。

修改 Xen 的配置文件,确认下面几项配置后重启 xend,必要的话重启系统:

# vi /etc/xen/xend-config.sxp
...
#(network-script network-bridge)
(network-script network-nat)
...
#(vif-script vif-bridge)
#(vif-script   vif-route)
(vif-script   vif-nat)
...

# /etc/init.d/xend restart
Stopping xend daemon:                   [ OK ]
Starting xend daemon:                   [ OK ]

修改虚拟机 domU 的配置文件,加上或者修改 vif 这行配上对应的内部网 IP 地址,这个内部网 IP 是自己随意设定的:

# vi /etc/xen/domu01
...
vif = [ "ip=10.0.0.1" ]
...

启动虚拟机后修改网络配置,如果虚拟机是 Ubuntu 的话,网络配置在 /etc/network/interfaces,修改后重启:

# vi /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.1
gateway 10.0.0.254
netmask 255.255.255.0

# reboot

本来还需要在 dom0 设定内核转发的(echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward),还记得上面修改 xend-config.sxp 时碰到的脚本 network-nat 吗?是的,那个脚本已经帮我们设置好 NAT 转发了,我们不用再添足了,也不用自己设置 iptable 规则了~

# vi /etc/xen/scripts/network-nat
...
op_start() {
    echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ${netdev} -j MASQUERADE
    [ "$dhcp" != 'no' ] && dhcp_start
}
...